A place where you need to follow for what happening in world cup

آدام سندلر به مقایسه بین هابی هالووین و یکی از شخصیت های SNL او می پردازد

0ممنون برای پاک کردن این مسئله ، Sandman. حتی در دادن این پاسخ ، آدام سندلر همه اینها را تأیید می کند این شخصیت ها شباهت های زیادی دارند، اینکه تنها چیزی که آنها را از هم جدا می کند نوع دستگاه آشامیدنی است که با خود حمل می کنند. در غیر این صورت ، همان صدای لیسپی ، همان شیوه های کار گذاشته شده ، همان مسائل مدیریت خشم به سختی پنهان است. اگر دیده اید بیلی مدیسون یا گیلمور مبارک، شما اساساً دیده اید هابی هالووین. انتظارات خود را بر این اساس تنظیم کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.