ادامه متن پیش نویس قطعنامه

0این متن پیش نویس قطعنامه مستمر است که قصد دارد جلوی تعطیلی دولت را بگیرد.