باراک اوباما می داند چه کسی می خواهد او را در یک بیوگرافی بازی کند و انتخاب او ممکن است شما را غافلگیر کند

0بدیهی است که باید اقدامات بزرگی انجام شود که بتواند پروژه ای را دراختیار داشته باشد که دریک را در یک زندگی نامه با باراک اوباما بازی کند ، که هنوز هیچ یک از آنها انجام نشده است ، اما برای آنچه ارزش دارد ، رئیس جمهور سابق قطعاً انتخاب بازیگران را تأیید می کند – به خصوص به این دلیل که دخترانش دوست دارند این اتفاق را ببینند. او ادامه داد،