به نظر می رسد کریس ایوانز از مشت خوردن سیکر در راضی نیست

0مورانیس در طول چند دهه گذشته بیشتر از کانون توجهات دور مانده است ، بنابراین این دقیقاً همان راهی نیست که ما ترجیح می دادیم دوباره او را به عنوان خبرساز تبدیل کنیم. اما خوشبختانه این آخرین موردی نخواهد بود که در آینده نزدیک از وی می شنویم. مورانیس تنظیم شده است نقش خود را دوباره تکرار کنید به عنوان وین Szalinski در کوچک شده، عاقبت به عزیزم ، من بچه ها را کوچک کردم. شنیدن اینکه او برای بازی در نقش شخصیت معروف برمی گردد تعجب آور بود اما ظاهراً این ایده برای او جذاب بود.