جان مولانی “هرگز مرتبط نیست ، و بنابراین هرگز بی ربط”

0حرفهای او ، حرف ما نیست. .