A place where you need to follow for what happening in world cup

جیسون موموآ از جاستیس لیگ پشتیبان نبرد همکار ستاره ری فیشر با برادران وارنر است.

0پشتیبانی جیسون موموآ در اینجا بیانیه بالقوه قدرتمندی است. در حالی که لیگ عدالت به عنوان تولید چیزی شبیه به یک انفرادی بود ، انفرادی Momoa آکوامن فیلم یک موفقیت عظیم بود. به دنباله ای پیش از این چراغ سبز نشان داده شده است ، به این معنی که رابطه موموآ با دی سی و با تمدید برادران وارنر ادامه دارد و برای هر دو طرف مهم است. فیشر تنها کسی است که در مورد هر آنچه که در سر صحنه نمایش اتفاق افتاده صحبت کرده است لیگ عدالت، و موموآ به راحتی می تواند از این کار خارج شود ، همانطور که دیگران انجام داده اند. منصفانه ، سکوت در مورد مسائل دقیقاً سبک جیسون موموآ نیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.