جیمز باند آسیایی؟ هنری گلدینگ درباره آینده 007 فکر می کند

0همه گفته شد ، اگر هرگز حق رای دادن وجود داشت که به ما می گفت دیگر هرگز هرگز نگوییم ، این میراث جیمز باند است. در این مرحله هر اتفاقی می تواند بیفتد و هنری گلدینگ این مسئله را خیلی خوب درک می کند. بنابراین در نهایت ، این موضوعی است که می خواهیم همه چشمانمان را آموزش ببینیم ، و CinemaBlend قطعاً اخبار مربوط به افرادی را که به نظر می رسد عکس بعدی داغ بعدی ارسال شده برای خیاطان برای خودشان است ، ادامه خواهد داد. در همین حال، هیچ وقت برای مردن نیست در حال حاضر برای اکران در سینماها برنامه ریزی شده است در 20 نوامبر، اما فراموش نکنید که برنامه انتشار 2020 تا ببینیم چه چیز دیگری برای تعظیم تئاتر در ماههای باقیمانده امسال هنوز در راه است.