A place where you need to follow for what happening in world cup

رئیس جمهور دیزنی لند در مورد بازگشایی پارک های موضوعی حرکت آهسته کالیفرنیا افکار بیهوده ای دارد

0همانطور که کن پوتروک گفت ، بسیاری از افراد در Disneyland Resort و در حالی که مشغول کار هستند ، کار می کنند مرکز شهر دیزنی برای تجارت آزاد است ، هر کسی که در پارکها یا هتلها کار می کند هنوز منتظر تغییر شرایط است. تا حدودی امید وجود دارد. اورنج کانتی ، جایی که دیزنی لند در آن واقع شده است ، اخیراً بوده است توسط طبقه بندی شده توسط دولت به دلیل افت آن در موارد ویروس کرونا. با توجه به اینکه بسیاری از افراد پس از افتتاح دیزنی لند مطمئناً از خارج از شهرستان سفر می کنند ، ممکن است قبل از اینکه در نهایت اجازه بازگشایی پارک ها را بدهد ، نیاز به کاهش بیشتر موارد در کل ایالت است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.