سینما: از دسترسی گسترده به برگه رای پشتیبانی می کند، از filibuster پشتیبانی نمی کند

0


سینما: از دسترسی گسترده به برگه رای پشتیبانی می کند، از filibuster پشتیبانی نمی کند