شخصیت “شیرینی” که از روح پیکسار بریده شد

0در حالی که دلیل حذف مشخص نشده بود ، اما این یک مشکل ساده قدم زدن بود. اغلب اوقات ، به ویژه در تولیدات ساده پیکسار ، هر چیزی که به شدت مورد توجه فیلم نباشد ، مهم نیست چه شیرین و چه خنده دار یا احساسی ، برای اینکه فیلم احساس کند به کندی پیش نمی رود ، باید ادامه یابد. از آنجا که همسایه جو به احتمال زیاد برای طرح لازم نبود ، او به سادگی نیازی به حضور در آنجا نبود.