قبیله شوارتزنگر مامان ماریا شیور را با کیکی با شکم های لنی کراویتس غافلگیر کرد

0طایفه شوارتزنگر مادر مشهور خود را با هدیه تولد بسیار غیر منتظره ، (بدون اطلاع از او) با حسن نیت از لنی کراویتز ، غافلگیر کردند.