معمای بایدن “درد تو را احساس می کنم”.

0

این دو رئیس‌جمهور دموکرات اخیر را تحت تأثیر قرار داد و می‌تواند بایدن را نیز تحت تأثیر قرار دهد: چگونه می‌توان بهبودی را در زمانی که اکثر رأی‌دهندگان آن را احساس نمی‌کنند، فروخت.