مک کارتی پلوسی را به خاطر بازی سیاسی با کمیسیون 6 ژانویه سرزنش می کند

0


مک کارتی پلوسی را به خاطر بازی سیاسی با کمیسیون 6 ژانویه سرزنش می کند