چرا حجاب در کانون اعتراضات در ایران است؟

0

اسکات سایمون از NPR از عسل راد، مدیر تحقیقات شورای ملی ایرانیان آمریکایی می پرسد که چرا حجاب در جامعه ایران تبدیل به تیر برق شده است؟