چرا وقتی کریس همسورث اساساً همان کار را می کرد مردم کریس پرات را “بدترین کریس” می نامند؟

0آخر هفته دیگری ، که به معنای یک دوره دیگر از اینترنت است که از کریس پرات به عنوان “بدترین کریس” یاد می کند. با توجه به اینکه چهار فیلم اصلی کریس در فیلم های ابرقهرمانی و ذهن کندوی جمعی ما وجود دارد (پرات ، کریس همسورث ، کریس پاین و البته کریس ایوانز) فکر می کنم یکی باید “بدترین کریس” باشد. با این حال ، این آخر هفته ، با توجه به اینکه کریس همسورث اساساً همان کار را انجام داده است ، آخرین دور کریس پرات “بدترین کریس” نامیده می شود کمی ناعادلانه است