چنی می‌گوید مک کارتی «متعهد است که در کمیته 6 ژانویه حاضر شود».

0


چنی می‌گوید مک کارتی «متعهد است که در کمیته 6 ژانویه حاضر شود».

1 00:00:00,120 –> 00:00:05,760 >> می دانیم که رهبر مک کارتی از رئیس جمهور التماس می کرد که به مردم بگوید وقتی 2 00:00:05,760 –> 00:00:11,300 افسر پلیس و دیگران را اینجا در کاپیتول کتک می زدند. پس می دانید ای کاش او 3 00:00:11,300 –> 00:00:16,830 مردی شجاع و شریف بود. او به وضوح سعی می کند 4 00:00:16,830 –> 00:00:22,100 اتفاقی که افتاده را بپوشاند. او موظف است که جلو بیاید و ما به حقیقت خواهیم رسید.