A place where you need to follow for what happening in world cup

چگونه باربی فریرا بدون مجوز رانندگی در Trans Am در باردار شد

0پس از دیدن بدبینی باربی فریرا هنگام رانندگی غیر باردار، مطمئناً انتظار این را نداشتم. همانطور که این بازیگر 23 ساله به ما گفت ، وی مجوز خود را دارد اما هنوز در آزمون رانندگی خود موفق نشده است. فریرا وقتی صحبت از رابطه او با DMV می شود خود را به باب اسفنجی تشبیه می کند ، اما خوشبختانه او هیلی لو ریچاردسون را به عنوان مسافر در اختیار داشت تا رانندگی خود را در بین تولیدات نمایشگرهای سبز و دو برابر شیرین کاری قانونی کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.