چگونه باندهای لندن سام پککینپا را برای یک تیراندازی حماسی کاندید کردند

0سریال AMC از کارگردان The Raid ، گرت ایوانس ، شب گذشته یک ساعت عمل و تعلیق نفسگیر را ارائه داد. .