کارگردان Shazam پس از اینکه Fan کمی تصمیم برای تصمیم گیری در فیلم DC به او داد پاسخ می دهد

0خوشحالم که او همه چیز را پاک کرد.