کریس پرات از دنیای مارول و ژوراسیک در مورد نیاز به کمک از بانک های مواد غذایی در حال رشد صحبت می کند

0صادقانه فکر می کنم تقریباً هر کسی با عقاید کریس پرات موافق است. حتی در مواقعی که مردم روزهای سختی را پشت سر می گذارند ، برای بعضی از آنها آسان نیست که در صورت نیاز به حمایت ، صحبت کنند. لکه ای وجود دارد که مفهوم درخواست کمک را احاطه کرده است و امیدوارم که مردم ، همراه با سازمان هایی مانند Feeding America ، بتوانند برای کمک به شکستن آن گرد هم آیند.