گل دیرهنگام گیاسی زاردس پیروزی 2-0 کلمبوس کرو را در برابر ناشویل SC مهر و موم کرد

0جزئیات فیلم