5 شخصیت Fantastic Beasts دنباله ها باید عشق بیشتری به آنها نشان دهند

0اوه … جانوران واقعی

این نقطه از بسیاری جهات توسعه یافته نقطه Newt Scamander است ، زیرا وقتی ما به جایی که حق رای دادن می خواهیم نگاه کنیم ، به نظر می رسد در اینجا بین دو ایده قرار گرفته است. یک داستان خارق العاده درباره یک انسان ناجور و جانورانی که او در سراسر جهان پیدا می کند و آنها را نجات می دهد و نبردی بیرحمانه و خطرناک بین دو جادوگر به دنبال یک عاشقانه شدید جوان. جانوران خارق العاده در حال انجام هر دو گزینه است ، فیلم اول با تمرکز بر روی ایده اول و دنباله با دیگری است. اما هنوز هم ، آن را نامیده می شود جانوران خارق العاده. و در حالی که این موجودات در هر دو فیلم حضور داشتند ، این احساس شروع می شود که فیلم همان چیزی نیست که باید نامیده شود. نکته مهم این است که آیا می توانیم حداقل بخشی از کانون توجه را به این موجودات شگفت انگیز برگردانیم ، اگر نه اکثریت آن؟