سیاسی

استخر خیرین مردمی سینما خشک شد

0

اگرچه او برای چند سال در مقابل رای دهندگان نخواهد رفت، اما کاهش حمایت مردمی می تواند برای کمپین انتخاب مجدد او خطرناک باشد، زمانی که...