فرهنگی

مصاحبه تام بوسورث: از این استراتژی تعیین مرحله 3 مرحله ای برای بلند پروازانه ترین اهداف خود استفاده کنید

0

پایبند بودن به اهداف سخت است. در حقیقت ، دست کشیدن از آنها بسیار آسان است به طوری که محققان اصطلاحی را برای توصیف تمایل انسان...