خیابان پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مُردَنیست...

Welcome to Lagrange!