خیابان پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مُردَنیست...

Writing